විදුලි ගාස්තු සංශෙෘ්ධන ගැන කොමිසමේ තීරණය ජුලි 09දා

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය මගින් මේ  වසරේ දෙවන වතාවට  සිදු කිරීමට යෝජිත  විදුලි ගාස්තු සංශෝධනයට අදාලව මහජනයාගේ වාචික අදහස් ලබා ගැනීම ජූලි 09 දා කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී සිදු කරන බව  ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව පවසයි.

ඒ අනුව   මෙම විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය  පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන්නන්ට ජූලි 07 දාට පෙර මේ සඳහා කොමිසමේ  ලියා පදිංචිවී  09 දා   පෙරවරු 8.30 සිට පස්වරු 4.30 දක්වා පැමිණ එහිදී  තම අදහස් දැක්වීමට   අවස්ථාව සලසා ඇතැයි   මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව දැනුම් දෙයි .

මෙම  යෝජනාව පිළිබඳ  මහජනයාගේ ලිඛිත අදහස් මෙම 08 දා දක්වා තව දුරටත්  ලබා ගන්නා බවද  මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරයි.

පවතින විදුලි ගාස්තු පහල දැමීම සඳහා විදුලි බල මන්ඩලය මගින් කොමිසම වෙත ඉදිරිපත් කර ඇති   මෙම ගාස්තු  සංශෝධන යෝජනාව  මේ වන විට සමාලෝචනයට ලක් කරමින් සිටින බවද මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරයි.

මෙම  ගාස්තු සංශෝධනයට අදාල කොමිෂන් සභාවේ  අවසන් තීරණය   මහජන අදහස් විමසීමෙන් පසුව ජූලි 15 දා ලබාදෙන බව ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *