වැස්සෙන් පවුල් 12,207 ක් පීඩාවට

දිවයින පුරා පවතින අධික වැසි සහිත කාලගුණ තත්වය හේතුවෙන් දිස්ත්‍රික්ක 18 ක පවුල් 12,207 කට අයත් පුද්ගලයින් 45,509  දෙනෙකු පීඩාවට පත්ව ඇති බව ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය කියයි.

පුද්ගලයින්  අට දෙනෙකු මිය ගොස් තවත් පුද්ගලයින් 32 ක් තුවාල ලබා ඇති බවත්  ආපදා තත්වය හේතුවෙන් පුද්ගලයින් අට දෙනෙකු මිය ගොස් 32 කු තුවාල ලබා ඇති බවත් එම මධ්‍යස්ථානය කියයි.

ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසන පරිදි රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 517 කට අයත් පුද්ගලයින් 1930 ක්, කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 42 කට අයත් පුද්ගලයින් 163 ක් , පීඩාවට පත්ව සිටිති

කිලිනොච්චිය දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල්  436 කට  අයත් පුද්ගලයින් 959 ක්, යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් හතකට අයත් පුද්ගලයින්  19 ක් සහ මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් දෙකකට අයත් පුද්ගලයින් 10 ක් පිඩාවට පත්න සිටිති.

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 638 කට අයත් පුද්ගලයින් 2269 ක් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට අයත් පවුල්  5790 පුද්ගලයින් 23,155 ක්ද කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයට අයත් පවුල් 685 ක පුද්ගලයින් 2926 දෙනෙකුද පීඩාවට පත්ව සිටිති.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 812 කට අයත් පුද්ගලයින් 2652 කු, මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 368 කට අයත් පුද්ගලයින් 1414 දෙනෙකු, හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් දෙකකට අයත් පුද්ගලයින් 10 දෙනෙකු ද පීඩාවට පත්ව සිටිති.

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 2434 කට අයත් පුද්ගලයින් 8006 දෙනෙකුද, කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයට අයත් පවුල් 47 ක පුද්ගලයින් 158 දෙනෙකුද පීඩාවට පත්ව සිටිති. මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 272 කට අයත් පුද්ගලයින් 1249 දෙනෙකුද නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 86 ක පුද්ගලයින් 386 දෙනෙකුද  පිඩාවට පත්ව සිටිති.

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 15 කට අයත් පුද්ගලයින් 50 ක් පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 26 කට අයත් පුද්ගලයින් 91 ක් පීඩාවට පත්ව තිබේ.

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 27 කට අයත් පුද්ගලයින් 100 ක් පීඩාවට පත්ව ඇති අතර ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ එක් පවුලක පුද්ගලයින් සිව් දෙනෙකුද පීඩාවට පත්ව සිටිති.

ආපදාවන් හේතුවෙන් මිය ගිය පුද්ගලයින් අට දෙනා රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ එක් අයෙකු, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ එක් අයෙකු පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ සිව් දෙනෙකු, නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ එක් අයෙකු සහ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ එක් අයෙකු වශයෙන් වාර්තා වී තිබේ.

මෙයට අමතරව පුද්ගලයින් 32 ක් තුවාල ලබා ඇති අතර නිවාස 12 ක් සම්පූර්ණයෙන් විනාශ වි ඇති අතර තවත් නිවාස 3166 ක් අර්ධ වශයෙන් හානියට පත්ව තිබේ.

අවතැන් වූ පවුල් 311 ක පුද්ගලයින් 1248 ක් ආරක්ෂිත ස්ථාන 12 ක රඳවා ඇති බවත් ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය කියයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *