වැට් බද්දෙන් නිදහස් කළ භාණ්ඩ හා සේවා ලැයිස්තුව

දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් 2024 ජනවාරි 1 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි එකතු කළ අගය මත බද්දෙන් (VAT) නිදහස් කෙරෙන භාණ්ඩ හා සේවා ලැයිස්තුව නිකුත් කර ඇත.

එම භාණ්ඩ ලැයිස්තුවට තිරිඟු සහ තිරිඟු පිටි, ළදරු කිරිපිටි, ඖෂධ නිෂ්පාදන, ඖෂධ සහ බොරතෙල් තෙල් ඇතුළත් විය.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *