වාහන ආනයන තහනම තවත් වසරක් ක්‍රියාත්මකයි

Share this Article

මෙරටට අවශ්‍ය වාහන ප්‍රමාණවත් තරම් ඇති බැවින් වාහන ආනයනය කිරීමේ තහනම තවත් වසරක කාලයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට මුදල් අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.

මුදල් අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ මෙම තහනම හේතුවෙන් ඇමෙරිකා ඩොලර් බිලියනයක මුදලක් ඉතිරි කර ගැනීමට අපේක්ෂා කරන බවයි. කෙසේ වෙතත් වාහන ආනයනකරුවන් ප්‍රකාශ කරන්නේ වාහන ආනයනය කිරීමට අවසර ලබා දිය යුතු බවයි.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.