වතු කම්කරුවන්ගේ රුපියල් දහසක වැටුප් සිහිනය සැබෑ වේ.

වැටුප් පරිපාලක සභාව විසින් අනුමත කරන ලද වතු කම්කරුවෙකුගේ දෛනික වැටුප වතු සමාගම් විසින් අද  දින සිට ගෙවීමට පියවරගෙන තිබුණි.

දිනක මූලික වැටුප රුපියල් 900 ක් වශයෙන් ද අයවැය දීමනාව රුපියල් 100ක් වශයෙන් ගෙවීම් සිදුකරනු ලබයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.