ලෝක කුසලාන සුදුසුකම් ලැබීමේ තරඟ සඳහා දේශීය රූපවාහිනී හවුල්කරුවන් නිවේදනය කරයි.

පුද්ගලික මාධ්‍ය සංවිධානයක් වන MTV Channel (Pvt) Limited 2023 ICC පිරිමි ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන සුදුසුකම් ලැබීමේ තරඟ සඳහා විකාශන අයිතිය ලබාගෙන ඇත.

ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන සුදුසුකම් ලැබීමේ 12 වැනි සංස්කරණය 2023 ජුනි සහ ජූලි මාසවලදී සිම්බාබ්වේ හිදී පැවැත්වීමට නියමිතය.

MTV Channel (Pvt) Limited වෙත අනුව, 2023 ජුනි 18 වැනි ඉරිදා සිට සියලුම තරග සිරස TV සහ TV1 ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකා සංචිතය මේ වන විට සිම්බාබ්වේ හි ICC පිරිමි ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන සුදුසුකම් ලැබීමේ තරඟ සඳහා සූදානම් වෙමින් සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *