ලෝක කුසලාන සුදුසුකම් ලැබීමේ තරගයේදී නෙදර්ලන්තය බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායම පරාජයට පත් කරයි.

ලෝක කුසලාන සුදුසුකම් ලැබීමේ තරගාවලියේ සුපිරි ඕවරයේදී බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායම පරාජය කිරීමට නෙදර්ලන්තය සමත් විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *