ලියාපදිංචි ඖෂධ මිල අඩු කිරීමේ ප්‍රතිශතය නිවේදනය කරයි.

එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියලේ අගය ඉහළ යාම සැලකිල්ලට ගනිමින්, මිල පාලනය මගින් නියාමනය කරනු ලබන NMRA ලියාපදිංචි ඖෂධවල ජුනි 15 වනදා සිට 16% ක අඩුවීමක් සිදුවනු ඇතැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *