ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල වැඩි කිරීම ඉවත් කෙරේ…

ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල වැඩි කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කරන රජය ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල වැඩි කිරීමට අනුමැතිය ලබා නොදුන් බවත් එම නිසා අද රාත්‍රියේ ගෑස් මිල වැඩි නොකරන බවත් රජය පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *