ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල ඉහළට…

මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ලිට්‍රෝ LP Gas 12.5kg සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 334 කින් ඉහළ ගොස් ඇති අතර එහි නව මිල රුපියල් 4,743 කි.

කිලෝග්‍රෑම් 5 සිලින්ඩරය රුපියල් 134 කින් සහ නව මිල රුපියල් 1,904 කින් වැඩි විය. කිලෝග්‍රෑම් 2.3ක සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 61කින් ඉහළ ගොස් ඇති අතර නව මිල රුපියල් 883කි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *