ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල අඩු කෙරේ.

12.5KG ගෘහස්ථ LITRO ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රු. හෙට මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට රුපියල් 300ක් බව LITRO සභාපති පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *