රාමසාන් වෙනුවෙන් රටඉඳි බදු සහන ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ

විශේෂ ආනයන බද්ද රුපියල් 5000 අඩු කිරීමට මුදල් අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ. 200 ක් පනවා තිබූ රට ඉඳි කිලෝවකට රු. 01 අද (මාර්තු 28) සිට ක්‍රියාත්මක වේ.

බදු අඩු කර ඇත්තේ රු. 199 එළඹෙන රාමසාන් උපවාස කාලය තුළ මුස්ලිම් ජනතාවට සහන පියවරක් ලෙස මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසයි.

රට ඉඳි ආනයනය රජය විසින් තහනම් කර ඇති බවට පළ වන වාර්තා ද්වේශ සහගත චේතනාවෙන් පතුරුවා හරින ලද බවට පළ වන වාර්තා තවදුරටත් ප්‍රතික්ෂේප කරන බව අමාත්‍යාංශය පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *