රාජ්‍ය අංශයේ සේවකයන්ට ඇඟිලි සලකුණු තැබීම අනිවාර්ය කරයි.

රාජ්‍ය අංශයේ සේවකයින් මැයි 15 සඳුදා සිට වැඩට වාර්තා කිරීමේදී සහ රැකියාවෙන් පිටව යන විට ඔවුන්ගේ ඇඟිලි සලකුණු ස්කෑන් කිරීම අවශ්‍ය වේ.

COVID-19 වසංගතය හේතුවෙන් ඇඟිලි සලකුණු සටහන් කිරීමේ පද්ධතිය 2022 ජනවාරි 3 වන දින අත්හිටුවන ලදී.

කෙසේ වෙතත්, පද්ධතිය නැවත සක්‍රීය කිරීමට පියවර ගෙන ඇති අතර, ලබන සතියේ සිට සියලුම රාජ්‍ය අංශයේ සේවකයින්ට එය භාවිතා කිරීම අනිවාර්ය වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *