රටේ ඩිජිටල් තාක්ෂණයේ වර්ධනයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයේ ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම අරමුණු පදනම කරගත් රජයේ ව්‍යාපෘති වල අඛණ්ඩ වර්ධනයක් පසුගිය වසරේ පෙන්නුම් කල බව නවතම මහ බැංකු වාර්තාව පෙන්වාදෙයි.

මේ අනුව අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා වර්ධනය ද 30.7% කින් ඉහල ගොස් තිබේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.