රජය සතු ව්‍යවසාය පහක් ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට සැරසෙයි.

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය, ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම්, රක්ෂණ සංස්ථාව, හිල්ටන් සහ වෝටර්ස් එජ් ප්‍රතිව්‍යුහගත කෙරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *