රජයේ ආයතන විවෘත කිරීම පිළිඹද ආයතන ප්‍රධානීන්ට රජයෙන් උපදෙස්

Share this Article

අප්‍රේල් 22 ඇදිරිනීතිය ලිහිල් කිරීමෙන් පසුව, විශේෂයෙන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ රාජ්‍ය ආයතන ක්‍රියාකාත්මක කළ යුතු ආකාරය පිළිඹදව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් රජය විසින් ආයතන ප්‍රධානීන්ට මග පෙන්වීමක් ඉදිරිපත් කර තිබේ. එම සම්පූර්ණ නිවේදනය පහතින්.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.