යූරියා මිලදී ගැනීම සඳහා ඉන්දියාව ඩොලර් මිලියන 55 ක ණයක් ලබා දෙයි.

යූරියා ප්‍රසම්පාදනය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාවෙන් ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 55ක ණය මුදලක් ඉල්ලා තිබේ.

ඉන්දීය අපනයන-ආනයන බැංකුව හරහා ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 55ක ණය මුදලක් ලබාදීමට ඉන්දීය රජය එකඟ වී ඇති බව රජය ප්‍රකාශ කළේය.

2022/23 මහ කන්නය සඳහා යූරියා ප්‍රසම්පාදනය සඳහා මෙම ණය මුදල ලබා ගැනේ.

ඒ අනුව ඉන්දියාව සමඟ ගිවිසුම අත්සන් කිරීම සඳහා මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *