යුක්රේනයේ සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා විදේශ අමාත්‍යංශයෙන් උපදෙස්

යුක්රේනයේ තත්ත්වය උත්සන්න වීම හේතුවෙන්, යුක්රේනයේ ඉතිරිව සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයින් ආරක්ෂිතව ගමන් කිරීම සම්බන්ධීකරණය කිරීම සඳහා සුදුසු පියවර ගන්නා ලෙස විදේශ අමාත්‍යාංශය විසින් Kyiv වෙත සමගාමීව ප්‍රතීතනය කර ඇති අන්කාරා හි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයට උපදෙස් ලබා දී ඇත.

යුක්රේනයේ සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට මේ සම්බන්ධයෙන් අන්කාරා හි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයේ ස්ථාපිත 24×7 ක්ෂණික දුරකථන අංකයට ජංගම දුරකථනයෙන් සම්බන්ධ විය හැකිය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *