යුක්තිය මෙහෙයුමෙන් සැකකරුවන් 20,797ක් අත්අඩංගුවට

යුක්තිය මෙහෙයුම යටතේ ගත වූ දින 14 තුළ අත්අඩංගුවට ගත් මුළු සැකකරුවන් ගණන 20,797ක් බව වාර්තා වේ.

එහි දී හෙරොයින් කිලෝග්‍රෑම් 11.6ක් අයිස් කිලෝග්‍රෑම් 8.3ක් සහ මත්පෙති 72,272ක් ද අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය මේ බව නිවේදනය කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *