මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව රියදුරු බලපත්‍ර සම්බන්ධව නව තීරණයක් ගනී.

රියදුරු බලපත්‍ර ලක්ෂ 8කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මුද්‍රණය කිරීම පෞද්ගලික අංශයට පැවරීමට මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව (DMT) තීරණය කර තිබේ.

දෙපාර්තමේන්තුවේ මුද්‍රණ යන්ත්‍රවල ධාරිතාව ප්‍රමාණවත් නොවීම හේතුවෙන් රියදුරු බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම මාස ගණනකින් ප්‍රමාද වී ඇති බව DMT කොමසාරිස් ජනරාල් නිශාන්ත අනුරුද්ධ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

දෙපාර්තමේන්තුවට රු. දැනට මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් මිලදී ගැනීමට මිලියන 200ක් වැය වන බවත්, එම මුද්‍රණ කටයුතු පෞද්ගලික අංශයට පැවරීමට තීරණය කර ඇති බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිගණක පද්ධතිය කළමනාකරණය කරන පෞද්ගලික ආයතනයේ මුද්‍රණ යන්ත්‍ර භාවිත කිරීමට එකඟතාවකට පැමිණ ඇති බව DMT කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා වැඩිදුරටත් අනාවරණය කළේය.

රියදුරු බලපත්‍ර මුද්‍රණය කිරීමට එකී පෞද්ගලික ආයතනය එකඟ වී ඇත්තේ රුපියල් කෝටි 100කට බවද ඔහු පැවසීය. බලපත්‍ර කාඩ්පතකට 150 කි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *