මුදල් මණ්ඩලය ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාත ලිහිල් කරයි

මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාත පදනම් අංක 250කින් ලිහිල් කරයි. ඒ අනුව, SDFR සියයට 13 දක්වා සහ SLFR සියයට 14 දක්වා පහත වැටේ.

උද්ධමනය බලාපොරොත්තු වූවාට වඩා වේගයෙන් පහත වැටීම හේතුවෙන් ප්‍රතිපත්ති අනුපාත අඩු කරන ලදී.

බොහෝ භාණ්ඩ ආනයනය සඳහා පනවා ඇති සීමාවන් ඉවත් කිරීමට සලකා බලන ලෙස මුදල් මණ්ඩලය රජයෙන් ඉල්ලා සිටින ලෙස නිර්දේශ කළේය.

චීනයේ මහජන බැංකුව සමඟ ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.4 ක හුවමාරු පහසුකමක් ද ඇතුළුව ශ්‍රී ලංකාවේ දළ නිල සංචිත 2023 මැයි මාසය අවසන් වන විට ඩොලර් බිලියන 3 ක් ලෙස ඇස්තමේන්තු කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සම්පූර්ණ ප්‍රකාශයේ සබැඳිය පහත දැක්වේ.

https://www.cbsl.gov.lk/en/news/monetary-policy-review-no-4-of-2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *