මිලියන 1.4කට වැඩි පිරිසක් නෙළුම් කුළුණ නැරඹීමට

සීමාසහිත Colombo Lotus Tower Management Company (Private) Limited පැවසුවේ ඊයේ (24) දිනයේදී නෙළුම් කුළුණ නැරඹීමට නරඹන්නන් 7522කගේ පැමිණීම තමන් විසින් වාර්තා කර ඇති බවයි.

ඒ අනුව දේශීය නරඹන්නන් 7,285 ක් සහ විදේශීය අමුත්තන් 237 ක් කුළුණ නැරඹීමට පැමිණ ඇත.

2022 සැප්තැම්බර් 15 වැනිදා සිට දේශීය අමුත්තන් 1,400,444ක් සහ විදේශිකයන් 42,297ක් කුළුණ නැරඹීමට පැමිණ ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *