මහ මැතිවරණය දින නියම කරමින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයත් නිකුත් කෙරේ

Share this Article

කල් දමනු ලැබූ පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණ ජුනි මස 20 වෙනිදා පැවැත්වීමට කටයුතු කරන බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා සඳහන් කර සිටි අතර ඊට දින නියම කරමින් මැතිවරණ කොමිසමේ සාමාජිකයින් ගේ අත්සනින් යුතුව නිකුත් කළ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය පහතින් දැක්වේ.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.