මහ බැංකුවෙන් මහජනතාවට දැනුම් දීමක්…

2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනතේ විධිවිධාන ප්‍රකාරව මුදල් හුවමාරු කරන්නන් විසින් බලපත්‍රලාභී බැංකු විසින් එවැනි මුදල් හුවමාරු කරන්නන්ට පිරිනමන විනිමය අනුපාතවලට වඩා ඉහළ විනිමය අනුපාත පාරිභෝගිකයන් වෙත පිරිනැමීම තහනම් කර ඇති බව මහජනතාවට මෙයින් දැනුම් දෙනු ලැබේ.

බලපත්‍රලාභී බැංකු විසින් නියම කර ඇති අනුපාතවලට වඩා යම් විදේශ මුදල් ගනුදෙනුවක් සිදු කරන්නේ නම්, ඔවුන්ගේ බලපත්‍ර අත්හිටුවන / අවලංගු කරන බව මුදල් හුවමාරු කරන්නන් වෙත දන්වා ඇත.

මුදල් හුවමාරු කරන්නෙකු ඕනෑම ගනුදෙනුවක් සඳහා ඉහළ විනිමය අනුපාත ලබා දෙන අවස්ථා පිළිබඳ පහත දුරකථන අංක හෝ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය හරහා විදේශ විනිමය දෙපාර්තමේන්තුවට දැනුම් දෙන ලෙස මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

දුරකථනය : 0112398523

0112398827

0112477375

0112398568

විද්‍යුත් තැපෑල : [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *