මන්නාරම සුළං බලාගාර ටෙන්ඩරය ඉන්දියාවට දීමෙන් රටට විශාල පාඩුවක්

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මගින් තරගකාරී මිල ගණන් කැඳවූ මන්නාරම මෙගාවොට් 50ක සුළං විදුලි බලාගාර ව්‍යාපෘතියේ ටෙන්ඩර්පත්වල මිල ගණන්  විවෘත කළ බව විදුලිබලමණ්ඩල වෘත්තීය සමිති සඳහන් කරයි.

මේ අනුව එක් සමාගමක් විදුලි ඒකකයක් ඩොලර් ශත හතරයි දශම අටට හා තවත් සමාගමක් ඩොලර් ශත හතරයි දශම නවයකටත් තවත් සමාගමක් ඩොලර් ශත පහයි දශම නවයක් ලෙසත් ඩෙන්ඩර් ඉදිරිපත් කර තිබූ බවදපෙන්වා දෙයි.

එහෙත් කිසිදු ඩෙන්ඩර් කැඳවීමකින් තොරව මන්නාරම සහ පුනරීන් ප්‍රදේශවල ඉදිකිරීමට නියමිත සුළං විදුලි බලාගාර දෙකකින් ඩොලර් ශත 8.26කට විදුලි මිලදී ගැනිමට සැලසුම් කර තිබෙන බවත් මෙම බලාගාර දෙක ඉන්දීය සමාගමක්විසින් ඉදිකිරීමට නියමිත බවද වෘත්තීය සමිති පෙන්වා දෙති.

මේ නිසා මෙම සුළං බලාගාර දෙකෙන් විදුලිය ලබා ගැනීමත් තරගකාරී මිල ගණන් යටතේ මිලදී ගැනීමට ඩෙන්ඩර් ක්‍රමවේදයට අනුව සිදුකරන ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගෙන් හා විෂය භාර අමාත්‍යවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටින බවද වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයෝ සඳහන් කරති.

විවෘත කළ ඩෙන්ඩර්වලට අනුව අඩුම ලංසුව ඩොලර් ශත පහකටත් අඩුවෙන් විදුලි ඒකකයක ලබා දීමට ඉදිරිපත් වී තිබෙන බවත් මේ අනුව මෙම අවම ලංසුවත් ඉන්දීය සමාගම ඉදිරිපත් කර තිබෙන ලංසුවත් අතර විශාල මුදලක වෙනසක් තිබෙන බවත් ඒ හරහා රටට විශාල පාඩුවක් සිදුවන බවද සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *