භාණ්ඩ කිහිපයක ආනයන තහනම ඉවත් කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *