බැංකු ණය පොලිය ගැන මහ බැංකු ස්ථාවරය

බැංකු ණය පොලී අනුපාතය තවදුරටත් අඩු විය යුතු බව මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා පවසයි.

මහ බැංකුවේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් ඒ මහතා මේ බව කියා සිටියේය.

“දත්ත බැලුවාම අඩුකරලා තියෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වන ප්‍රමාණයට අඩුකරලා නෑ කියන එක තමයි අපි කියන්නේ. අඩු කරලා නෑ කියන එක අපි බැලුවාම බැංකුවලින් විශේෂයෙන් අපි ML ඕඩරයක් දැම්මහම මාසෙන් මාසෙට ඉලක්ක ළඟා වුණාද කියලා, හැම බැංකුවෙන්ම දත්ත ගෙන්වා ගන්නවා. එතකොට ඒ දත්ත අනුව ඒ තියෙන ඉලක්කයටම සියලුම බැංකු ඇවිල්ලා නැහැ. සමහර බැංකු කිහිපයක් තියෙනවා ඇවිත් නැතුව. ඒ අයට අපි දැනුම්දීලා තියෙනවා. පැහැදිලි කිරීම් කැඳවලා තියෙනවා. ඒ අනුව යම් යම් හේතු දක්වලා තියෙනවා. ඒත් අපි කියන්නේ තවදුරටත් මේක අඩුවෙන්න ඕනේ කියන මතයේ අපි ඉන්නවා. එතකොට ඒක අලුතින් ගන්න අයටත්, ඒ එක්කම බැංකු ණය තියෙන අයගෙත් පොලී අනුපායතය අඩුවෙන්න ඕනේ.”

“අපි බලන්නේ Average පොට් ෆෝලියෝ එකේ තියෙලා Average එක අඩුවෙන්න තමයි. මොකද අපිට එකින් එක බලන්න ක්‍රමයක් නැහැ. බැංකුවේ තීරණයත් කොහොමත් එක එක ණයට වෙන වෙනම පොලී අනුපාත දන්නේ කියන එක අපි මහ බැංකුව ඒකට මැදිහත් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට පෙන්නන් ඕනේ බැංකු තුළින් සාමාන්‍යයෙන් Weighted Average ඒ කියන්නේ මුළු stock එකෙම Lending rate සාධරණ විදිහට අපි කිව්ව විදිහට එකේ අඩුවීම තියෙනවා. සමහර බැංකුවල අඩුවෙලා නෑ. එක එක හේතු නිසා ඒක අපි සාකච්ඡා කරලා හැකි ඉක්මනින් කරනවා. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ අඩුවෙන්න ඕනේ එක හේතුවක් තමයි වෙළෙඳපොළ භාණ්ඩගාර බිල්පත්වල මම හිතන්නේ ඉහළ පොලී අනුපාතයක් සාපේක්ෂව ඉහළ තියෙනවා. ඒකත් අඩුවෙනකොට මම හිතනවා බැංකුවලට පුළුවන් වෙයි තවදුටත් අඩුකරන්න.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *