බාලවයස්කරුවන් සඳහා මරණීය දණ්ඩනය පිළිබඳ නීති සංශෝධනය කෙරේ

බාලවයස්කරුවන්ට මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළ අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ සංශෝධන සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරමින් අධිකරණ අමාත්‍යාංශය කියා සිටියේ වරද කරන අවස්ථාවේ වයස අවුරුදු 18 ට අඩු කිසිවකුට එරෙහිව මරණ දඬුවම පැනවීම හෝ වාර්තා කිරීම නොකළ යුතු බවට දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 53 වැනි වගන්තිය සංශෝධනය කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බවයි.

අධිකරණයේ මතය අනුව මරණීය දණ්ඩනය වෙනුවට ජනාධිපතිවරයාට අවශ්‍ය තාක් කල් රඳවා තබා ගත හැකි බව එහි වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

කෙසේ වෙතත්, අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහ පනතේ 281 වැනි වගන්තිය වරද කරන අවස්ථාවේ වයස අවුරුදු 18ට අඩු පුද්ගලයෙකුට මරණ දණ්ඩනය පැනවීමට ප්‍රතිපාදන සපයන්නේ නැත.

එබැවින් පවතින අවිනිශ්චිතභාවය ඉවත් කිරීම සඳහා අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහ පනත ද ඒ අනුව සංශෝධනය විය යුතු බව හඳුනාගෙන ඇති බව අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ඒ අනුව අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහ පනතේ 281 වැනි වගන්තිය සංශෝධනය කිරීමට අධිකරණ අමාත්‍ය අලි සබ්රි විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාවකට අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමැතිය ලබා දී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *