බස් ගාස්තු හෝ ත්‍රිරෝද රථ ගාස්තු සංශෝධනයක් නෑ

පසුගියදා සිදු වූ ඉන්ධන මිල සංශෝධනය සැලකිල්ලට ගනිමින් ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමය, අන්තර් පළාත් පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමය සහ ත්‍රිරෝද රථ සංගම් ප්‍රකාශ කළේ බස් ගාස්තු සහ ත්‍රිරෝද රථ ගාස්තුවල ගාස්තු සංශෝධනයක් සිදු නොවන බවයි.

බස් සංගම් ප්‍රකාශ කළේ ඊයේ රාත්‍රියේ ඩීසල් සිල්ලර මිලෙන් රුපියල් 27කින් අඩු කළ බවයි. මීට පෙර සිල්ලර මිල රුපියල් 5කින් අඩු කළ අතර එහි මිල රුපියල් 356ක් විය.

“ඩීසල් ඉන්ධන මිල රුපියල් 15 කින් වැඩි කළ විට අපි ඒ වියදම දරනවා මිස බස් ගාස්තුව වැඩි කළේ නැහැ. නමුත් පසුගිය ඉන්ධන මිල සංශෝධන සලකා බලද්දී මුළු ඩීසල් මිල රුපියල් 15කින් අඩු කළා. දැන් අපිට අඩු කරන්න බැහැ. බස් ගාස්තු, අපි ඉස්සර වැඩි මිලට සේවාව ලබා දුන්නා වගේ. අපි හිතන්නේ දැන් අපි අපේ වියදම් ටිකෙන් ටික අයකර ගන්න පටන් ගන්නවා,” ඔහු පැවසීය.

එම නිසා පසුගියදා ඉන්ධන මිල සංශෝධනය රුපියල් 27ක් වූ බැවින් බස් ගාස්තුව අඩු කිරීමට හැකියාවක් නැත.

මේ අතර ත්‍රිරෝද රථ සංගම් කියා සිටියේ තමන්ට ද ත්‍රිරෝද රථ ගාස්තු අඩු කිරීමට නොහැකි වූ බවයි. “ඉන්ධන මිල සංශෝධන කලින් කලට ප්‍රකාශ කිරීම අහිතකරයි. ත්‍රිරෝද රථ ගාස්තුව අඩු කරන ප්‍රමාණය ගැන අපට හිතාගන්න බැහැ,” සංගම් පවසයි.

ඒ නිසා අපි මේ වෙලාවේ කුලී රථ ගාස්තු සංශෝධනයක් සිදු නොකිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *