පොලිසිය නව උපකරණ සමඟ බීමත්ව රිය පැදවීමේ වැටලීම් ආරම්භ කරයි.

බීමතින් රිය පදවන පුද්ගලයින් හඳුනාගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විසින් පොලිස් රථවාහන අංශයේ නිලධාරීන්ට නව උපකරණ ලබාදී තිබේ.

පසුගිය කාලය තුළ බීමත් රියදුරන් නිසා සිදුවන රිය අනතුරු අවම කර ගැනීමේ අරමුණින් මෙම නව උපකරණ ලබා දී ඇති අතර එය පසුගිය කාලය තුළ කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරයි.

රථ වාහන රාජකාරියේ නියුතු පොලිස් නිලධාරීන් විසින් අලුතින් ලැබුණු උපකරණ භාවිත කරමින් බීමත් රියදුරන් හඳුනාගැනීමේ වැඩසටහන දියත් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *