පිරිමි සහාය දිවීමේ ලෝකඩ පදක්කමත් ශ්‍රී ලංකාවට

ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ 400 හතර පිරිමි සහාය දිවීමේ තරගයේ ලෝකඩ පදක්කම හිමිකරගැනීමට ශ්‍රී ලංකා සහාය දිවීමේ කණ්ඩායම සමත්විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *