පාසල් ලබන සතියේ විවෘත වෙයි.

ඉන්ධන හිඟය සහ ප්‍රවාහන ගැටලු හේතුවෙන් පාසල් නිවාඩු සඳුදා (25) දක්වා දීර්ඝ කෙරේ – අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *