පාසල් නිවාඩුව දීර්ඝ කෙරේ…

පාසල් නිවාඩුව ජූලි 20 වැනිදා දක්වා දීර්ඝ කර ඇති අතර නව පාසල් වාරය ලබන 21 වැනිදා ආරම්භ වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *