පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂ රජයේ වියදම ඉහළ යාම සම්බන්ධව පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රශ්න කරයි.

රජයේ වියදම රු. 2023 අයවැයෙන් රුපියල් ට්‍රිලියන 7.9ක් රු. 2022 දී වෙන් කළ රුපියල් ට්‍රිලියන 6.2 ක් බව විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා අඟහරුවාදා (08) පැවසීය.

අද පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දක්වමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂ ද සිල්වා පෙන්වා දුන්නේ මෙය රුපියල් කෝටි 100කට ආසන්න වැඩිවීමක් බවයි. බිලියන 1657 කි.

“ඇගයීමේ පනත් කෙටුම්පත මුදල් පිළිබඳ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී. මේකද රජයේ ප්‍රතිපත්තිය? රාජ්‍ය වියදම සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි වී තිබෙන නිසා,” ඔහු ප්‍රශ්න කළේය.

ද සිල්වා මන්ත්‍රීවරයා වැඩිදුරටත් පැවසුවේ ඇස්තමේන්තුගත රජයේ වියදමට රාජ්‍ය ආදායමද ඇතුළත් දැයි අනාවැකි කීම අපහසු බවයි.

“ආණ්ඩුව අයවැය ඉදිරිපත් කිරීමේදී ආදායම් ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන ආකාරය පැහැදිලි කරනු ඇතැයි අපි අපේක්ෂා කරමු,” ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.