පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රමාණවත් කාන්තා සහ තරුණ නියෝජනය සහතික කිරීම සඳහා ලැයිස්තු ක්‍රමයක්…

මනාප ඡන්ද ක්‍රමයට හෝ මිශ්‍ර ක්‍රමයකට පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රමාණවත් කාන්තා සහ තරුණ නියෝජනයක් සහතික කළ නොහැකි බව අවධාරණය කරන අතරම එම අවශ්‍යතාවය සපුරාලීම සඳහා ලැයිස්තු ක්‍රමයක් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද යෝජනා කළේය.

“සභාවට පත් කළ යුතු කාන්තා සහ තරුණ මන්ත්‍රීවරුන් සංඛ්‍යාව තීරණය කළ හැකි යම් නිර්ණායකවලට අනුව සකස් කරන ලද මන්ත්‍රීවරුන් 70කගේ පමණ ලැයිස්තුවක් අප සතුව තිබිය යුතුයි. යම් අධ්‍යාපන මට්ටමක් ඇති මන්ත්‍රීවරුන් පැමිණෙන බවට සහතික විය හැකියි. එවැනි ලැයිස්තු ක්‍රමයක් යටතේ පාර්ලිමේන්තුව” යැයි ජනාධිපතිවරයා සභාවට ප්‍රකාශ කළේය.

“පාර්ලිමේන්තුව ඉක්මනින් සාකච්ඡා කර ක්‍රමයක් ගැන එකඟ විය යුතුයි. ව්‍යවස්ථාදායකයේ එකඟතාවක් ඇති නොවුණොත් අපිට කෙළින්ම රටේ ජනතාව අතරට යන්න වෙනවා,” ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

“1930 ගණන්වල රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාවේ කාන්තා නියෝජනය තිබුණේ 2%ක් පමණක් වන අතර අද පාර්ලිමේන්තුවේ කාන්තා නියෝජනය 5%කට වඩා මඳක් වැඩියි. ඒ වගේම ඇඟලුම් කර්මාන්ත, වැවිලි සමාගම් වැනි විශාල කාන්තා සේවක පිරිසක් සිටින සමාගම්වල අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලවලට කාන්තාවන් පත් කිරීමට කාලයයි මේ.

ජාතික කාන්තා කොමිෂන් සභාවක් පිහිටුවීමට නීති සම්පාදනය කරන බවත්, කාන්තාවන්ගේ ගැටලු සොයා බැලීම සඳහා ඔම්බුඩ්ස් කාන්තාවක් (හෝ කාන්තා ඔම්බුඩ්ස්මන්) පිහිටුවීමට නීති සම්පාදනය කරන බවත් ජනාධිපතිවරයා පැවසීය.

ළමා කටයුතු සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා නව නීති සම්පාදනය කිරීම සහ ලාභ නොලබන ආයතනවලින් සමන්විත රාජ්‍ය නොවන අධ්‍යාපන පද්ධතියකින් සමන්විත නව අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් ද ඔහු අවධාරණය කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *