පාන් මිල අඩු කරයි.

ග්‍රෑම් 450 පාන් ගෙඩියක මිල රුපියල 10 අඩු කෙරේ. ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මකයි – බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *