පාඩු ලබන රාජ්‍ය ආයතන වසා දැමීමට තීන්දු කරයි.

ලබන රාජ්‍ය ව්‍යවසායකත්ව ආයතනයක් සඳහා රජය තීරණය කර ඇත.
රජයේ පුනරාවර්තන වියදම් අඩු කිරීම සහ අනවශ්‍ය වියදම් කපා හැරීම සඳහා මෙම වැඩිපිලිවෙල ක්‍රියාත්මක වේ.
ආර්ථික අර්බුදයට කඩිනම් විසඳුම් ලබා ගත හැකි සෘජු සහ කඩිනම් ප්‍රතිචාර ලැබෙන ආයෝජන ආකෘතියේ ව්‍යාපෘති සඳහා පමණක් වැඩි අවධානය යොමු කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත.

ලබන වසර සඳහා අවම වියදමකින් ආයතනයේ අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා අවශ්ය වන මුදල් ඉල්ලුම් කිරීම සඳහා මුදල් අමාත්යාංශය දැනටමත් රාජ්ය ආයතනය වෙත දැනුම් දී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *