ප්‍රදේශ කිහිපයක හුදකලා බව ඉවත් කෙරේ

අද අලුයම සිට තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් සංචරණ සීමාවලට යටත්ව හුදෙකලා තත්ත්වයෙන් ඉවත් කර තිබේ.

නමුත් පවතින සංචරණ සීමා හේතුවෙන් එම ප්‍රදේශ වල ජනතාවට තවමත් සංචරණ සීමා නීතිය බලාත්මකයි.

එම ප්‍රදේශ පහතින්,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *