ප්‍රධාන නගරවල පාසල් සතියකට වසා දමයි.

කොළඹ නගර සීමාවේ සියලුම රජයේ සහ රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල් මෙන්ම අනෙකුත් පළාත්වල අනෙකුත් ප්‍රධාන නගරවල පාසල් ද ඉදිරි සතිය තුළ වසා තැබෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ප්‍රවාහන දුෂ්කරතා සිසුන්ට, ගුරුවරුන්ට සහ විදුහල්පතිවරුන්ට බල නොපාන තත්ත්වයන් යටතේ කොට්ඨාස මට්ටමින් සිසුන් අඩු පාසල් ආරම්භ කර පවත්වාගෙන යාමට පළාත් අධ්‍යාපන නිලධාරීන්ට අවසර දුන් බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ලේකම් නිහාල් රණසිංහ මහතා පැවසීය.

පාසලට පැමිණීමට නොහැකි ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම් තිබේ නම්, එම සිසුන් සඳහා පහසුකම් තිබේ නම් ඔන්ලයින් ඉගැන්වීමේ ක්‍රමය භාවිතා කළ හැකි බව ලේකම්වරයා පැවසීය.

සතියේ දිනවල අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඉගැන්වීමට පහසුකම් සැලසීම සඳහා පෙරවරු 08.00 සිට පස්වරු 01.00 දක්වා විදුලිය විසන්ධි නොකිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව (PUCSL) එකඟ වී ඇති බව ඔහු පැවසීය.

මේ අතර, මෙම කාලය තුළ විදුහල්පතිවරුන් සහ ගුරුවරුන් විසින් ස්වේච්ඡාවෙන් ඉටු කළ යුතුකම් අමාත්‍යාංශයේ ඇගයීමට ලක් වනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *