ප්‍රධාන ඩයස්පෝරා කණ්ඩායම්වලට පනවා තිබූ තහනම ඉවතට…

රජය සමහර දෙමළ ඩයස්පෝරා කණ්ඩායම් සහ පුද්ගලයන් ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කර ඇත.

ලැයිස්තුගත නොකළ අය අතර, එක්සත් රාජධානිය පදනම් කරගත් බලගතු ඩයස්පෝරා කණ්ඩායමක් වන Global Tamil Forum ද වේ.

බ්‍රිතාන්‍ය ද්‍රවිඩ සංසදය සහ කැනේඩියානු ද්‍රවිඩ කොංග්‍රසය ද එම ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කළ අය අතර වේ.

ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කරන ලද අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් මගින් මෙම ඉවත් කිරීම සිදු කර ඇත.

මහින්ද රාජපක්ෂ රජය සහ පසුව ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පාලනය දෙමළ කණ්ඩායම් තහනම් කර තිබුණි.

‘යහපාලනය’ රජය සමහර ඩයස්පෝරා කණ්ඩායම්වලට පනවා තිබූ තහනම ඉවත් කර තිබුණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.