පළාත් පාලන මැතිවරණය නීත්‍යානුකූලව ප්‍රකාශ කර නොමැති බව රනිල් පවසයි.

පළාත් පාලන මැතිවරණය නීත්‍යානුකූලව ප්‍රකාශයට පත් කර නොමැති බවත්, එබැවින් කල් දැමීමේ ප්‍රශ්නයක් නොමැති බවත් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද ප්‍රකාශ කළේය.

“මැතිවරණ කොමිසමේ සාමාජිකයන් දිනය තීරණය කරන විට ගණපූරණයක් නොතිබූ නිසා නීත්‍යානුකූලව මැතිවරණයක් ප්‍රකාශයට පත් කර නැහැ.

“දිනය තීරණය කරන විට මන්ත්‍රීවරුන් දෙදෙනෙකු පමණක් පැමිණ සිටි අතර පැමිණ සිටි මන්ත්‍රීවරුන් දෙදෙනා දිනය තීරණය කර පසුව පැමිණ නොසිටි ඉතිරි සාමාජිකයින්ගේ අදහස විමසා ඇත. මැතිවරණ කොමිෂන් සභා රැස්වීමේ ගණපූරණය නීත්‍යානුකූලව තුනයි ඒ නිසා නීත්‍යානුකූලව පළාත් පාලන මැතිවරණය නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කරන්නේ නැහැ,” ජනාධිපතිවරයා පැවසීය.

“ඒ වගේම පළාත් පාලන මැතිවරණයට මුදල් මැතිවරණ කොමිසමෙන් ඉල්ලලා නැහැ. මෙම ඉල්ලීම් ලිපිය මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ගණකාධිකාරීවරයා විසින් අත්සන් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *