නුවරඑළිය ප්‍රධාන මාර්ගයේ ඉන්ධන බවුසරයක් පෙරළෙයි.

ඊයේ (19) නුවරඑළිය – වැලිමඩ ප්‍රධාන මාර්ගයේ හග්ගල බෑවුම ආසන්නයේදී ඩීසල් ප්‍රවාහනය කරමින් තිබූ ඉන්ධන බ්‍රවුසරයක් වර්ෂාවත් සමඟ මාර්ගයෙන් ඉවතට පැන පෙරලීමෙන් අනතුරක් සිදුව තිබෙනවා.

පින්තුර අනුග්‍රහය Accident 1st

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *