නාගානන්ද නීතිඥ වෘත්තියෙන් නෙරපයි

නීතීඥ නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු නීතිඥ වෘත්තියෙන් ඉවත්කරමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය  නියෝගයක් ලබාදුන්නේය.

ඒ අනුව නාගන්නදට ශ්‍රී ලංකාවේ නීතීඥයකු ලෙස තවදුරටත් පෙනී සිටිය නොහැක

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *