නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට නව සභාපතිවරයෙක්…

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ (UDA) නව සභාපතිවරයා ලෙස නිමේෂ් හේරත් මහතා පත් කර තිබේ.

නාගරික සංවර්ධන අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා විසින් මෙම පත්කිරීම සිදුකර ඇත.

ආගන්තුක සත්කාර ක්ෂේත්‍රය සහ රාජ්‍ය අංශයේ ආයතන තුළ පසුගිය වසර 8 තුළ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය, අලෙවිකරණය, ව්‍යාපාර සංවර්ධනය, විකුණුම් සහ අලෙවි කළමනාකරණය, මානව සම්පත් කළමනාකරණය, සහ ඩිජිටල් අලෙවිකරණය ඇතුළු වේගවත් පරිසරවල වසර 15කට අධික වෘත්තීය සේවා පළපුරුද්දක් හේරත් සතුය. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *