දුම්රිය එන්ජින් රියදුරන්ගේ වර්ජනය අත්හිටුවයි

මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනයට හා ජාවාරමට දුම්රිය රියදුරන් සෘජුව සම්බන්ධ බවට විමල් වීරවංශ අමාත්‍යවරයා කළ ප්‍රකාශයට විරෝධතාව පළ කිරීමක් ලෙස දුම්රිය එන්ජින් රියදුරන් ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට සේවයෙන් ඉවත්වීමට කර තිබූ තීරණය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සමඟ සිදුකළ විශේෂ සාකච්ඡාවකින් පසු එම තීරණය අත්හිටුවා ඇත. ඒ අනුව සාමාන්‍ය පරිදි දුම්රිය ධාවනය කිරීමට දුම්රිය එන්ජින් රියදුරන්ගේ සංගමය තීරණය කරන ලදි.

ඒ අනුව විමල් වීරවංශ අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රකාශය නිවැරදි කරවීමටත් දුම්රිය සේවය ගැටලු පිළිබඳ වැඩිදුර සාකච්ඡා කිරීමටත් ඉදිරි සතියේ අවස්ථාවක් ලබාදීමට අග්‍රාමාත්‍යවරයා තීරණය කරන තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *