දුම්කොළ නිෂ්පාදන අලෙවි කිරීමේ අවම වයස අවුරුදු 24 දක්වා වැඩි කෙරේ

දුම්කොළ නිෂ්පාදන අලෙවි කිරීම, මිලදී ගැනීම සහ ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අවම වයස් සීමාව ලබන වසරේ 21 සිට 24 දක්වා වැඩි කරන බව දුම්කොළ හා මධ්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරියේ (NATA) සභාපති ආචාර්ය සමාධි රාජපක්ෂ මහතා අද ප්‍රකාශ කළේය.

දුම්කොළ හා මධ්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරී පනත 2022 වසරේදී සංශෝධනය කිරීමට තීරණය කර ඇති බැවින් අදාළ වෙනස්කම් ක්‍රියාත්මක වන බව ඔහු මාධ්‍ය වෙත ප්‍රකාශ කළේය.

“දුම්කොළ සහ මධ්‍යසාර පනත සංශෝධනය වූ පසු තවත් වෙනස්කම් කිහිපයක් ද සිදු කෙරෙනු ඇත,” ඔහු පැවසීය.

“දැනට පවතින පනතට අනුව දුම්කොළ ප්‍රචාරණය, ප්‍රවර්ධනය සහ අනුග්‍රහය දැක්වීම තහනම්. දුම්කොළ නිෂ්පාදන සම්බන්ධයෙන් දේශසීමා හරහා ප්‍රචාරණය කිරීම ද නව පනත යටතේ තහනම් කිරීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා,” ඔහු පෙන්වා දුන්නේය.

මීට අමතරව, සමාජ මාධ්‍ය ඇතුළු අන්තර්ජාලයේ සංසරණය වන දුම්කොළ නිෂ්පාදනවලට අදාළ සියලුම දැන්වීම් ඉවත් කර ඇති බව වෛද්‍ය රාජපක්ෂ මහතා පැවසීය.

2006 දී සම්මත කරන ලද දුම්කොළ සහ මධ්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරී පනත ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්කොළ පාලනය පාලනය කරන නීතියයි.

විස්තීරණ නීතියට පොදු ස්ථානවල දුම්පානය සීමා කිරීම සම්බන්ධ පියවර ඇතුළත් වේ; ඇසුරුම් සහ ලේබල් කිරීමේ අවශ්යතා; දුම්කොළ ප්‍රචාරණය, ප්‍රවර්ධනය සහ අනුග්‍රහය; දුම්කොළ සහ මධ්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය පිහිටුවීම; සහ වැරදි සහ දඬුවම්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *