තාවකාලික රියදුරු බලපත්‍රය සම්බන්ධයෙන් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිවේදනයක්…

තාවකාලික රියදුරු බලපත්‍රවල වලංගු කාලය වසර 2 දක්වා දීර්ඝ කිරීමට මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව (DMT) තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට අනුව ලබන සඳුදා සිට නිකුත් කරන තාවකාලික රියදුරු බලපත්‍ර දීර්ඝ වලංගු කාලය සඳහා සුදුසුකම් ලබයි.

ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනය සකස් කිරීමට මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කරමින් සිටින බව වාර්තා වේ.

මුද්‍රණ කාඩ්පත් හිඟය හේතුවෙන් තාවකාලික රියදුරු බලපත‍්‍ර තොග වශයෙන් ඉහළ යාම සම්බන්ධයෙන් පිළියම් යෙදීමට මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *