තද සුළං සහ රළු මුහුද පිළිබඳ රතු නිවේදනය නිකුත් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *