තද සුළං සහ රළු මුහුදු ප්‍රදේශ සඳහා උපදෙස් නිකුත් කෙරේ.

ගිනිකොන දිග බෙංගාල බොක්ක ප්‍රදේශයේ වර්ධනය වී ඇති පහළ මට්ටමේ වායුගෝලීය කැළඹීමක් සම්බන්ධයෙන් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව උපදෙස් නිකුත් කර තිබේ.

ඉදිරි දින කිහිපයේදී මෙම පද්ධතිය ක්‍රමයෙන් අඩු පීඩන කලාපයක් දක්වා වර්ධනය වී පසුව සුළි කුණාටුවක් දක්වා වර්ධනය වනු ඇති බවට දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවයි.

සුළගේ වේගය පැ.කි.මී. (40-50) පමණ වන අතර ඇතැම් මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය පැ.කි.මී.60 දක්වා වැඩි විය හැකි අතර පහත සඳහන් බලපෑමට ලක් වූ මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය පැ.කි.මී. (50-60) දක්වා වර්ධනය විය හැක.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *