ඩොලරයේ අගය රුපියල් 200 පනී

Share this Article

ශ්‍රී ලංකා මූල්‍ය ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට එක්සත් ජනපද ඩොලරයක විකුණුම් මිල අද දිනයේ දී රුපියල් 200 සීමාව ඉක්මවනු ලැබුවා. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ දෛනික විනිමය අනුපාතික සටහනට අනුව අද දිනයේ එක්සත් ජනපද ඩොලරයක ගැණුම් මිල රු. 193.95 ක් හා විකුණුම් මිල රු. 200.46 ක් ලෙසට සටහන් විය.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.